Hyvä Isännöinti

1. JOHDANTO

Hyvä isännöintitapa kuvaa niitä eettisiä sääntöjä, jotka jokaisen isännöitsijän on täytettävä toimiessaan isännöitsijän tehtävissä. Hyvää isännöintitapaa sovelletaan sekä asuin- että toimitilakiinteistöjen isännöintiin. Isännöitsijän on valvottava, että hyvää isännöintitapaa noudattavat kaikki hänen vastuullaan työskentelevät ja häntä avustavat henkilöt.

2. TOIMINTA ISÄNNÖINTSIJÄNÄ

2.1. Käyttäytyminen
Isännöitsijän on käyttäydyttävä rehellisesti ja asiallisesti. Isännöitsijän on vältettävä sellaista käyttäytymistä, joka on isännöitsijän ammatille haitaksi tai saattaa vahingoittaa ammattikunnan yleistä arvostusta.

2.2. Suhde kollegoihin
Isännöitsijän on edistettävä ammattikunnan hyviä keskinäisiä suhteita.

2.3. Riippumattomuus ja tasapuolisuus
Isännöitsijän on harjoitettava ammattiaan itsenäisesti ja asiakkaansa edun mukaisesti.
Isännöitsijän on säilytettävä riippumaton asemansa asiakkaansa muihin sopimuskumppaneihin. Isännöitsijän on tiedotettava asiakkaalleen omistussuhteista ja muista yhteyksistään asiakkaansa sopimuskumppaneihin. Mikäli isännöitsijä, hänen työnantajansa tai samassa omistuksessa oleva yhteisö harjoittaa muuta kuin isännöintiä ja myy näitä palveluja asiakkaalle, on isännöitsijän kiinnitettävä
erityistä huomiota asiakkaansa edun valvomiseen. Isännöitsijän on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti.

2.4. Tiedottaminen ja mainonta
Isännöitsijän on toiminnastaan tiedottaessaan tai sitä mainostaessaan meneteltävä asiallisesti ja totuudenmukaisesti. Tiedottaminen tai mainonta ei saa antaa virheellistä kuvaa isännöitsijän
toiminnan laadusta ja laajuudesta.

2.5. Kilpaileva toiminta
Isännöitsijä ei saa työnantajansa luvatta tehdä toiselle isännöintiyhteisölle työtä tai itse harjoittaa isännöintiä, joka työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Isännöitsijä ei esimerkiksi työsuhteensa kestäessä saa ryhtyä toimenpiteisiin isännöimiensä asiakaskiinteistöjen sopimusten siirtämiseksi itselleen, toiseen yritykseen tai uudelle työnantajalleen. Isännöitsijöiden työsopimuksiin voidaan sopia työsopimuslain tarkoittama kilpailukieltolauseke.

3. ISÄNNÖITSIJÄTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN

3.1. Suoritettavat tehtävät
Isännöitsijän on hoidettava asiakaskiinteistöjensä juokseva hallinto, lainsäädännössä toimitusjohtajalle
ja isännöitsijälle määrätyt tehtävät sekä muut asiakkaan kanssa sovitut tehtävät.
Toimeksiannosta sovitaan kirjallisesti hyödyntäen alan yleisiä sopimusmalleja ja yleisiä sopimusehtoja. Toimeksiannossa on pyrittävä toiminnan tavoitteellisuuteen.

3.2. Noudatettavat säädökset, määräykset ja ohjeet
Isännöitsijän on noudatettava lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Isännöitsijän on valvottava, että myös asiakkaan muut sopimuskumppanit noudattavat lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Isännöitsijän on noudatettava asiakasyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä, yhtiökokouksen ja hallituksen antamia ohjeita sekä asiakkaidensa muuten antamia ohjeita.

3.3. Isännöitsijän oikeudellinen asema
Isännöitsijän on tunnettava oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa asiakasyhtiönsä
toimitusjohtajana. Isännöitsijä edustaa asiakasyhtiötä juoksevaan hallintoon kuuluvien
tehtävien hoitamisessa ja tehtävissä, jotka ovat asiakasyhtiön hallituksen erikseen antamia. Isännöitsijätoimistoissa isännöitsijän on ohjattava ja valvottava toimistohenkilökunnan työtä ja
huolehdittava siitä, että henkilökunta noudattaa hyvää isännöintitapaa.

3.4. Asiantuntijoiden käyttäminen
Isännöitsijän on tarvittaessa käytettävä asiantuntijaa.

3.5. Tehtävien suoritustapa
3.5.1. Ripeys ja huolellisuus
Tehtävien suunnittelussa ja päätösten täytäntöönpanossa isännöitsijän on oltava huolellinen ja pantava päätökset täytäntöön ilman aiheetonta viivytystä.

3.5.2. Toimitilat ja työvälineet
Isännöitsijällä on oltava kiinteä toimipaikka, josta hän harjoittaa ammattiaan. Isännöitsijän
toimitilojen ja teknisten työvälineiden on oltava asialliset ja isännöintitoimintaan soveltuvat.

3.5.3. Asiakkaalle tiedottaminen ja raportointi
Isännöitsijän on tiedotettava asiakkaalleen toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävistä isännöintiin liittyvistä asioista. Tiedottamisesta ja raportoinnista on sovittava isännöintisopimuksessa.
Isännöitsijän on ilman aiheetonta viivytystä vastattava saamiinsa kirjeisiin ja tiedusteluihin. Isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kiinteistön käyttäjille tiedotetaan järkevästä ja taloudellisesta
kiinteistön käytöstä.

3.5.4. Taloudellisuus
Isännöitsijän on otettava toiminnassaan huomioon asiakaskiinteistöjensä elinkaariedullisuus.

3.5.5. Asiakkaan varojen ja arvopapereiden säilyttäminen
Isännöitsijän on pidettävä haltuunsa uskotut asiakkaan varat erillään muiden asiakkaiden
varoista. Isännöitsijän on pyydettäessä annettava tilityslaskelma varojen käytöstä asiakkaalle.
Asiakkaan varoja ja arvopapereita on säilytettävä huolellisesti ja turvallisesti.

3.5.6. Asiakirjojen säilyttäminen
Isännöitsijän on säilytettävä asiakkaansa lukuun asiakirjat huolellisesti ja vähintään laissa säädetyn ajan. Asiakirjojen hävittämisestä sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa.

3.5.7. Suhtautuminen asiakaskiinteistön käyttäjiin
Isännöitsijän on tehtävissään suhtauduttava oma-aloitteisesti ja palveluhenkisesti
asiakkaisiinsa. Hänen on perehdyttävä hoitamaansa kiinteistöön ja ylläpidettävä vuorovaikutusta kiinteistönkäyttäjien kanssa.

3.5.8. Isännöinnin vaihtuminen
Isännöinnin vaihtumisen yhteydessä luovutetaan viivytyksettä asiakkaan asiapaperit ja
laaditaan vähintään maksuperusteinen välitilinpäätös. Jos isännöintisopimus päättyy tilikauden vaihtuessa, laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätöksen laatiminen kuuluu isännöintipalkkioon, jollei muuta ole sovittu.

4. PALKKIO

Palkkion on oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa tehtävän laajuuteen ja laatuun. Palkkio on kohtuullinen, kun sen perusteella isännöitsijä voi asianmukaisesti suoriutua kaikista sopimuksen mukaisista tehtävistä.
Palkkiosta ja sen tarkistusmenettelystä sovitaan etukäteen.

5. VAITIOLOVELVOLLISUUS

Isännöitsijä ei saa ilmaista ulkopuolisille asioita ja tietoja, jotka on saatu isännöintitehtäviä suoritettaessa, ellei laki siihen velvoita tai asiakas anna siihen lupaa. Annetuista tiedoista on kerrottava asiakkaalle. Isännöitsijä ei saa käyttää tietoja omaksi edukseen eikä ulkopuolisten hyödyksi tai vahingoksi.
Työsuhteessa oleva isännöitsijä on vaitiolovelvollinen liike- ja ammattisalaisuuksista työsopimuslain
mukaisesti.

6. AMMATTITAIDON YLLÄPITÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

6.1. Alan tutkimus- ja julkaisutoiminnan seuraaminen
Isännöitsijän on ylläpitääkseen ja kehittääkseen ammatillisia ja yhteiskunnallisia tietojaan ja osaamistaan seurattava alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

6.2. Osallistuminen alan koulutukseen
Isännöitsijän on osallistuttava alan koulutukseen ammattitaitonsa ja osaamisensa ylläpitämiseksi
ja kehittämiseksi.

6.3. Osallistuminen alan järjestötoimintaan
Isännöitsijän tulisi osallistua alan järjestöjen toimintaan seuratakseen alan muutosta ja vaikuttaakseen isännöinnin kehittämiseen.

7. TIEDOTTAMINEN HYVÄSTÄ ISÄNNÖINTITAVASTA

Isännöitsijän on liitettävä hyvää isännöintitapaa koskevat ohjeet asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin. Isännöitsijän on tiedotettava hyvästä isännöintitavasta henkilökunnalleen ja asiakkailleen.

Lähetä meille tarjouspyyntö

Meillä on pitkä kokemus isännöinnistä ja pitkäaikaiset asiakassuhteet

MITÄ ISÄNNÖINTI TEKEE?

Isännöinti tukee ja auttaa hallitusta. Hallitus tekee päätökset.

Isännöinti huolehtii, että taloyhtiön päätökset tehdään lainmukaisesti.
Isännöinti huolehtii, että hallitus saa kaiken tarvitsemansa tiedon päätöstenteon tueksi
– meiltä hallitus saa valmiit ehdotukset
Isännöinti selvittää ja käyttää asiantuntijoita apunaan.
Isännöinti hoitaa sekä taloyhtiön hallituksen ja yhtiökokousten järjestelyt
– meiltä tulevat esityslistat hyvissä ajoin!
Isännöinti hoitaa asianmukaisen kokouskutsun toimittamisen.
Isännöinti laatii taloyhtiön strategian pohjalta seuraavan tilikauden talousarvion.
Isännöinti ja hallitus toimivat taloyhtiön talousarvion raameissa.
Isännöinti hoitaa reskontran ja taloyhtiön kirjanpidon.
Isännöinti valvoo huoltoyhtiön toimintaa.
Isännöinti valvoo ja kilpailuttaa urakoitsijat ja muut palveluntarjoajat.

Taloyhtiösivut

Toimintamme on avointa:

Tiedotteet ja muut asiakirjat tallennetaan Taloyhtiösivuille, jossa ne ovat asiakkaiden luettavissa ajankohdasta riippumatta. 

Rekisteröityneet käyttäjät pääsevät käyttämään palvelua henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Taloyhtiösivuilla on huoneiston tietojen lisäksi
taloyhtiöön liittyviä asiakirjoja sekä linkit Isännöintiliiton sähköisiin oppaisiin mm.vastuunjakotaulukkoon.

Toimintamme on avointa, ja hallituksen jäsenille kaikki kirjanpidon tapahtumat tositteineen ovat aina nähtävillä Taloyhtiösivuilla.