Asukkaille

Tarjoamme tehokasta ja suunnitelmallista isännöintiä sekä ajankohtaista taloushallinnon palvelua. Käytössämme ovat alan uusimmat ohjelmat.

Yhtiökokous

Osakkaat käyttävät päätäntävaltaa yhtiökokouksessa, joka on asunto-osakeyhtiön ylin päättävä toimielin. Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, huolimatta siitä, mitä yhtiöjärjestyksessä on määrätty.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

 1. tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus;
 2. hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen ythiön rakennusten ja kiintöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin sekä
 3. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.


Yhtiökokouksessa on päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
 4. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä kuuluu yhtiökokoukselle; sekä
 5. hallituksen jäsenten ja tarivttaessa tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta;
 6. muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

 
Kokouksessa esitettävä myös konsernitilinpäätös ja – toimintakertomus, mikäli yhtiö on konsernin emoyhtiö. Lisäksi kokouksessa on päätettävä myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
Yhtiöjärjestys voi määrätä, että asunto-osakeyhtiössä järjestetään tilikauden aikana useampia yhtiökokouksia. Kahden yhtiökokouksen taloyhtiössä käsitellään tilinpäätös ja talousarvio eri yhtiökokouksissa.

Yhtiökokouksessa tehdään asiakysymyksiä koskevat päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä eli yli puolet ääniä saanut ehdotus valitaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee tuloksen puheenjohtajan ääni. Henkilövaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Yhtiöjärjestyksen muutos ym. erikoistilanteiden muutosehdotus tarvitsee 2/3 äänistä muutoksen hyväksymiseksi. Lisäksi tarvitaan suostumus osakkailta, joiden osakkeita muutos välittömästi koskee. Taloyhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä voi lisäksi olla päätöksenteosta tiukempia edellytyksiä.
Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, mikäli hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

 1. Jokaisella osakerekisteriin merkityllä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa. Yhtiölle tai sen tytäryhtiölle, tytäryhteisölle tai näiden määräysvallassa osakeyhtiölain 1:3 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevalle säätiölle kuuluvan osakkeen nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen. Päätöksen tekemisen edellyttäessä määräenemmistöä tai kaikkien osakkaiden suostumusta, ei näitä osakkeita lasketa kokonaismäärään.
  Osakeryhmän omistaessa useampi henkilö kuin kaksi, voivat he käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia vain yhteisen edustajan kautta.

  Osakkaalla on oikeus käyttää yhtiökokouksessa asiamiestä. Osallistuakseen yhtiökokoukseen asiamies tarvitsee allekirjoitetun ja päivätyn valtakirjan. Osakkeenomistajalla tai tämän asiamiehellä saa yhtiökokouksessa olla avustaja.

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä mikäli hallitus tai tilintarkastaja katsoo siihen olevan aihetta. Hallitus voi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään tulevasta korjauksesta, jonka kustannuksia ei kateta normaalilla hoitovastikkeella.

Ylimääräinen yhtiökokous on järjestettävä myös mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluttua vaatimuksen esittämisestä.

Kysyttävää?

Taloyhtiösivu

Asiakirjatilaus

Siirry tilaamaan asiakirjoja